Quy trình lập bổ sung KCN tỉnh Long An

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT

CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN

(Cập nhật theo Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của

Chủ tịch UBND tỉnh Long An)

–––––––––––––––––––––––

PHẦN I

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN

 

II. Lĩnh vực Thành lập khu công nghiệp: 01 thủ tục

STT

MÃ SỐ HỒ SƠ

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1.  

LAN-290819

Thành lập mới, mở rộng khu công nghiệp (KCN) đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển KCN

 


 

PHẦN II

 

NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH LONG AN

–––––––––––––––––––

 1. Lĩnh vực Thành lập khu công nghiệp
 2. Thành lập mới, mở rộng khu công nghiệp (KCN) đã có trong quy hoạch tổng thể phát triển KCN
 3. a) Trình tự thực hiện:

* Bước 1: Nộp hồ sơ :

- Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (địa chỉ: số 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

- Công chức tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ghi biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả cho nhà đầu tư.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì không tiếp nhận và hướng dẫn cho nhà đầu tư sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Chuyển hồ sơ đến Ban Quản lý Khu kinh tế xử lý.

* Bước 2: Xử lý hồ sơ :

- Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét và thụ lý hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế có văn bản thông báo chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An gửi cho nhà đầu tư để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Sau khi hoàn thiện hồ sơ, nhà đầu tư gửi lại hồ sơ đã hoàn thiện đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để chuyển Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, giải quyết.

* Bước 3: Phêt duyệt quyết định thành lập :

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh việc thành lập, mở rộng khu công nghiệp.

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu theo quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho nhà đầu tư.

* Bước 4: Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

 Ban Quản lý Khu kinh tế chuyển kết quả đã giải quyết đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để trả kết quả cho nhà đầu tư.

* Bước 5: Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo cho nhà đầu tư để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có).

- Nhà đầu tư mang theo biên nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ theo quy định)

+ Sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

 1. b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
 2. c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

 1. Văn bản đề nghị của nhà đầu tư về việc thành lập, mở rộng khu công nghiệp.
 2. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
 3. Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

* Số lượng hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 04 bộ, trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc.

 1. d) Thời hạn giải quyết: tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 1. e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định : UBND tỉnh Long An.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện : Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An.

- Cơ quan phối hợp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

 1. g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập KCN.
 2. h) Phí, lệ phí: Không.
 3. i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
 4. k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : quy định tại Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 như sau:

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp:

+ Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thành lập trên địa bàn lãnh thổ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho các dự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ít nhất là 60%.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư mở rộng khu công nghiệp:

+Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+Khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60%.

+ Khu công nghiệp đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình xử lý nước thải tập trung.

Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 500 ha trở lên và có nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầng theo từng khu riêng biệt hoặc khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị, khu kinh doanh tập trung khác trong một đề án tổng thể phải lập quy hoạch chung xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng trước khi lập quy hoạch chi tiết.

Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 200 ha trở lên hoặc có vị trí cạnh các tuyến quốc lộ, gần các khu vực quốc phòng, khu bảo tồn di tích lịch sử, khu danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn sinh thái của vùng và quốc gia, nằm trong các đô thị loại II, loại I và loại đặc biệt phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan về quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Trường hợp khu công nghiệp đã thành lập và phần mở rộng của khu công nghiệp đó không có cùng chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thì điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phần mở rộng khu công nghiệp được áp dụng như điều kiện đối với khu công nghiệp thành lập mới quy định tại khoản 1 Điều này.

 1. l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế;

- Nghị định số 164/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

 

ĐĂNG KÝ NGAY